<
הקודם

תנאי שימוש

מבוא
ברוכים הבאים למערכת קלריטי המאפשרת לכם ריכוז, ניהול ועיבוד של נתונים פנסיוניים וביטוחים. אנו מקווים כי השימוש במערכת יניב עבורכם את התוצאות המבוקשות וייתן פתרון מלא לצורך שלשמו בחרתם לעשות שימוש במערכת. בטרם תיפנו לשימוש במערכת, נבקש להביא לתשומת ליבכם כללי יסוד שהם בעלי משמעות משפטית. לפיכך, נבקשכם לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לסיום תתבקשו לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש במערכת.
תנאי השימוש – הסכם משפטי מחייב
כל שימוש שתעשו במערכת הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, ואישורכם לתנאי השימוש מהווה למעשה התחייבות משפטית מחייבת מצדכם, והסכם בינינו וביניכם בכל הקשור לשימוש במערכת. לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש במערכת, ואינכם רשאים לעשות בה כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש. תנאי השימוש במערכת הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש במערכת ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, אנו ממליצים לכם לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. להסרת ספק נבהיר כי תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר, בארץ ובחו"ל, שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.
תשלום ורישום כתנאי לשימוש
השימוש בשרות הבסיסי במערכת כרוך בתשלום. יש לבצע רישום פורמלי ומסירת פרטים אישיים, מידע ומסמכים כפי שידרשו על ידינו. מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום , החזרת הטפסים חתומים, החתמת טופס הוראת קבע ורישום להדרכה כאמור. רישיון שימוש במערכת יינתן רק למי שיירשם כדין לשימוש במערכת, ימסור את כל המידע והמסמכים הנדרשים על ידינו, ישלם את דמי השימוש במערכת, אם וכאשר יידרשו, יאשר את קבלת תנאי השימוש, ויוקצו לו שם משתמש וסיסמת כניסה. גורם כאמור יכונה להלן "הלקוח".
תנאי רישיון השימוש
אנו מעניקים בזאת ללקוח רישיון שימוש מוגבל במערכת לשימוש עצמי בלבד במערכת, אשר ניתן לביטול בכל עת. הלקוח אינו רשאי להעביר או להסב לאחר את הרשאת השימוש במערכת, כולה או מקצתה, בתמורה או שלא בתמורה או לאפשר הרשאת משנה. כל העברה כאמור תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. הלקוח מתחייב שלא לבצע העתקה ו/או שכפול של המערכת ו/או של כל חלק ממנה, לא לתרגם, להקליט, למסור, להעביר, בצורה שהיא, מודפס או ע"י קריאת מחשב, ו/או להסב את המערכת ו/או כל מידע הקשור במבנה התוכניות של המערכת וכן לא להתיר לאחרים לפעול כאמור ולנקוט אמצעי זהירות שימנעו אפשרות לפעול כאמור ללא הרשאה. הרישיון אינו מוגבל בזמן אולם אנו רשאים להפסיק, להשעות או להגביל בכל עת את הרישיון. כמו כן אנו רשאים לשנות, להגביל או להפסיק לחלוטין את אפשרויות השימוש במערכת, את היקף השימושים במערכת, מבנה המערכת, מאפייני המערכת, את הגישה או השימוש במערכת, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא מתן התראה מראש.
הרישיון מותנה בנוסף בתנאים הבאים:
הלקוח ישתמש במערכת על פי ובכפוף לתנאי השימוש. הלקוח לא יעשה שימוש לרעה במערכת, לרבות לא לצורך העתקה, פגיעה בזכויותינו או זכויות של צדדים שלישים או הפרה של הוראות הדין. הלקוח לא יאפשר לצדדים שלישיים שימוש במערכת באמצעות רישיונו. הלקוח יתאים את סביבת העבודה שלו לדרישות המערכת המינימליות כפי שיעודכנו באתר, ויעדכן את סביבת העבודה מעת לעת כפי שיידרש בהתאם לדרישות המערכת.
בעלות על זכויות יוצרים וקנין רוחני
כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני במערכת, בתיעוד, בידע הגלום בה ו/או הנובע מפיתוחה, ובכל הקשור בה שייכים לנו בלבד ומצויים בבעלותנו הבלעדית ואין בהרשאת השימוש שהוענקה ללקוח על-פי הסכם זה משום ויתור כלשהו מצדנו על זכויותינו בהם. למעט הרשאת השימוש, בכפוף למגבלותיה, לא תהיה ללקוח כל זכות במערכת והוא לא יהיה רשאי לשנות, להתאים, למכור, להשכיר, להעביר את המערכת ו/או חלקים ממנה או להרשות את השימוש בה לאחר ו/או להעתיקם, לשכפלם, לצלמם או להעניק זכות כלשהי בהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אין לעשות שום שימוש באתר, במערכת במידע או בשירותים השייכים לנו, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו (להבדיל ממאגרי הנתונים של הלקוח), סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב', לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באתר ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש.
אחריות מוגבלת ופטור מאחריות
אחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש במערכת ולתוצאותיו מוגבלת בהתאם למפורט להלן: אנו נהיה אחראים רק בגין נזק ישיר שנגרם ברשלנות רבתי או בזדון מצדנו. בכל מקרה לא נהיה אחראים לנזק עקיף, מקרי, או תוצאתי, עונשי, או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות עקב עיכוב או היעדר יכולת להשתמש במערכת, אובדן מידע, שירותים או תכנים או אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש במערכת או בכל חלק ממנו, הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש במידע, בשירותים או בתכנים שבמערכת, ועקב הסתמכות על נתונים או מידע שנכללו במערכת ואשר התברר כי הינם שגויים, לא מדויקים, לא נכונים, לא ברורים, מטעים וכיוצב'. כל שימוש בנתונים ובמידע באמצעות המערכת הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח. אנו איננו אחראים לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבמערכת, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, לרבות טיבם, נכונותם, אמיתותם, דיוקם, מהימנותם, התאמתם לצרכי הלקוח לכל צורך שהוא, תכונותיהם, או לכל דבר אחר הקשור בהם. לשם הבהירות נדגיש כי איננו אחראים לנכונות, דיוק, אמיתות ומהיימנות כל מידע שיתקבל מכל חברת ביטוח, גוף פנסיוני, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וכל גוף מוסדי אחר כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 (להלן: "גוף מוסדי"), וכל מידע כאמור הינו על אחריות הגורם המוסר אותו בלבד. אנו איננו אחראים שהמערכת תפעל בצורה רצופה, תהא זמינה כל העת, תפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש במערכת יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או הלקוח, או לתקלות או כשלים בפעילות המערכת, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות במערכת. אנו איננו אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורם אחר שאין לנו שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של זכויות יוצרים, או קניין רוחני כלשהו על ידי צד שלישי כלשהו. אנו איננו אחראים לכך שהמערכת תענה על כל ציפיות הלקוח, תכלול כל אופציה, אפליקציה או אפשרות שימוש שהלקוח מצפה או שתכלול מאפיין כלשהו או אפשרויות שימוש. אחריותנו על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם נפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבמערכת, ואף אם יוודע לנו על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם ללקוחות או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו מקום בו צוין מפורשות לעיל כי איננו אחראים. מקום בו התאפשרו מתן מידע או שירותים במערכת או הכללת קישור לאתרים אחרים לא יהא בכך משום הסכמה, תמיכה, סיוע, עידוד לשימוש, תרומה או חסות למידע או שירותים כאמור או לאתרים המוצעים על ידי אחרים. לפיכך אין לראות בעצם אפשרות מסירת המידע או השירותים משום קבלת אחריות מצדנו וכל הסתמכות שלכם על מידע או שירותים כאמור נעשים על דעתכם ועל אחריותכם הבלעדית. בשימושו במערכת הלקוח נותן למעשה את הסכמתו למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטר אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.
הבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפה
אנו מתחייבים כמובן כי נקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ונימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בינינו לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם. מובהר כי השימוש במערכת, באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, מסירת המידע לגביכם לצדדים שלישיים שהם בבחינת "גוף מוסדי", עיבוד הנתונים שמסרתם לצורכי חקר שוק, ושימוש בפרטיכם לשם קבלת ומסירת עדכונים, מידע ונתונים, ביצוע פעולות שונות (לרבות תשלומים ופעולות פיננסיות שונות) או משלוח חומר פרסומי או שיווקי ו/או פרסומו במערכת, וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות". בשימוש במערכת, באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש במידע, שירותים או תכנים כאמור במסגרת המערכת בהתאם למאפיינים (פיצ'רים) שתציע המערכת מעת לעת ללקוחותיה ולגופים המוסדיים, להקליטם, להציגם, להפיצם, לפרסם, לשדרם ולעשות בהם כל שימוש אחר, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש.
אזהרה לגבי סיכונים הכרוכים בשימוש במערכת ותנאים הנובעים מכך כל שימוש במידע ובשירותים הכלולים במערכת הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. בשל כך אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם אזהרות מסוימות ביחס לסיכונים הכרוכים בשימוש במידע ובשירותים שבמערכת, ולהתריע בפניכם על ההשלכות הנובעות מכך. יובהר כי אזהרות אלו אין בהן משום הטלת אחריות כלשהי עלינו או גריעה מסעיפי האחריות הנזכרים לעיל בהסכם זה, והן נועדו לשמש כהמלצות בלבד: המידע והשירותים במערכת מיועדים לבגירים בלבד (מגיל 18 ומעלה). לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים מומלץ שלא לאפשר גישה לילדיכם למערכת. יובהר כי האחריות המלאה לשימוש במערכת על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש במערכת הינה אסורה ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 – הנכם מוזהרים שלא לעשות שימוש במערכת. שימוש ללא רשות עשוי לגרום נזק לכם ולהוריכם. המידע והשירותים במערכת כוללים מידע מקצועי בתחום הביטוח, הפנסיה, והייעוץ הפנסיוני. מידע מקצועי כאמור אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת ואינו תחליף לייעוץ מקצועי באמצעות איש מקצוע מוסמך. כמו כן אין אחריות למידע הנמסר באמצעות המערכת והמידע המחייב היחיד הינו זה המצוי אצל הגוף המוסדי. אנו ממליצים לבדוק תמיד את המידע והפעולות המבוצעות גם במישרין מול הגוף המוסדי ועל פי רישומיו. כל הסתמכות על מידע או שירותים כאמור הינה באחריותכם הבלעדית ואנו לא נישא בשום אחריות לנזק כתוצאה מהשימוש במידע ובשירותים או הסתמכות עליהם. השימוש במערכת מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מאיתנו. במידה וקיבלתם סיסמת כניסה דעו כי סיסמת הכניסה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בהסכמה בכתב ומראש שלנו. אתם אחראים לשמור על סודיות שם המשתמש וסיסמת הכניסה שקיבלתם ולא להעבירה לצד ג', וזאת כדי להבטיח חסימה של משתמשים לא מורשים ומניעת נזק שעלול להיגרם לכם עקב שימוש לא מורשה. אנו ממליצים להחליף את הסיסמא שברשותכם, מעת לעת. במידה והמידע והשירותים במערכת, כוללים חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. אנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד. מקום בו המערכת, המידע או השירותים הכלולים בו מכילים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידינו ואינם מצויים באחריותנו. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בינינו לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול לביצוע פיקוח, סינון ושמירה על המידע במערכת ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, שירותים ותכנים או למנוע את הכללתם במערכת, על פי שיקול דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר. עם זאת ברור כי אין באפשרותנו למנוע הפרות של הדין או תנאי השימוש אשר אינם בידיעתנו. אנו כמובן נקבל כל תלונה שתתקבל מלקוחות לגבי הפרת תנאי השימוש או הוראות הדין על ידי מאן דהוא ובמידת הצורך נפעל תוך זמן סביר לבירור התלונה, ובמידת הצורך לתיקון המעוות. במידה ונתקלתם בהפרה כאמור נשמח אם תיפנו ותודיעו לנו ללא דיחוי. יובהר כי אנו שומרים על זכותנו למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים במערכת, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב', לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
הנחיות כלליות נוספות לגבי השימוש במערכת ובאתר
אנו מעודדים כמובן שימוש במערכת, הן במידע ובשירותים המוצעים על ידינו. יחד עם זאת, כל שימוש במערכת חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו. לפיכך, השימוש במערכת מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש במערכת בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם: אין להעלות או לרשום במערכת מידע, שירותים או תכנים פוגעניים, מאיימים, גזעניים, מסיתים, פורנוגרפיים, מטרידים או בוטים מבחינה מינית או אחרת, או המהווים פגיעה ברגשות הציבור או חלק ממנו. אין להטריד, להפריע או להציק למשתמשים אחרים במערכת, לעשות כלפיהם שימוש בשפה בוטה או גסה, מעליבה או פוגענית. אין להתחזות, לזייף, לשנות למחוק או להוסיף פרטי משתמשים אחרים, הודעות, סימונים, אזכורים ומראי מקום, ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים או כל מידע אחר הכלול במערכת. אין להוריד מרשת האינטרנט למערכת או למידע או לשירותים הכלולים בו, תכנים שהורדתם מהווה הפרה של הוראות הדין או תנאי שימוש של האתרים בהם כלולים התכנים, ובפרט תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים או של קנין רוחני אחר או של סודות עסקיים או מסחריים כלשהם. אין להעלות או לרשום במערכת מידע, שירותים או תכנים המהווים פגיעה בפרטיות, פגיעה בשם הטוב, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות אזרחיות או מסחריות, עבירות פליליות, הפרה של צווי ואיסורי פרסום, פרסום מידע על קטינים, חסויים או פסולי דין, הטעיה או הונאה של משמשים. אין לשלוח באמצעות המערכת הודעות סרק , דואר זבל, ספאם, וכיוצב' אל הלקוחות, או צדדים שלישיים שלא על-פי בקשתם. אין להשתמש במערכת לצורך פגיעה או הטרדה של מחשבים של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, לרבות על דרך חדירה לקובצי מחשב, או העברת קבצי מחשב, או תוכנות מחשב, או יישומים, או בכל אמצעי אחר שנועד לגרום נזק או להטריד או לפגוע או לשנות או לפגום במערכת או במשתמשים אחרים, או במחשבים אחרים, או על דרך משלוח או הפצת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, ונדלים, תוכנות עוינות או יישומים מזיקים. אין להעלות או לרשום במערכת מידע, שירותים או תכנים שהם בבחינת פרסום מסחרי, קידום מכירות, או פעילות עסקית אחרת, אלא במקומות המיועדים לכך ובכפוף לקבלת הסכמתנו ואישורנו בכתב ומראש. אין להפנות קישור (link) או הפניה אחרת באופן שיביא להפרת תנאי השימוש במערכת במישרין או בעקיפין ואין לסייע, לעודד, לתרום, או לפרסם אמצעים שיסייעו להפר את תנאי השימוש במערכת או את הוראות הדין.
תנאים(כלליים)
מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים במערכת, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. אנו נפעיל שירות תמיכה אשר ייתן מענה לתקלות, שאלות נפוצות ובעיות שיתגלו במערכת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אולם מובהר כי השימוש במערכת אינו כולל תחזוקה מעבר למפורט לעיל. הפעלת או אי הפעלת סמכויותינו וזכויותינו כאמור לעיל בתנאי השימוש לא תקים ללקוח או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו, לא תתפרש כנטילת אחריות מצדנו או כהטלת חובה עלינו להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש במערכת, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין. כל הקשור והנובע מהשימוש במערכת, באתר, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי. האמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש במערכת ובאתר, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים. התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב. אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין בתנאי השימוש כדי להקנות ללקוחות או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח