Mobile Phone Mobile Menu

שירותי בקרה

הדיווח התקין ובקרת המשובים הפנסיוניים הינם חשובים מאוד, אבל בעינינו הם לא סוף פסוק.
ככל שהכלים לדיווח הפכו מדויקים יותר, הלכו והתגלו פערים רציניים בין מה שאמור היה המעסיק להפקיד, לאורך השנים, ובין מה שנעשה בפועל.

הניסיון הרב שרכשנו לאורך שנות עבודתנו בתחום התפעול הפנסיוני, יחד עם המודעות של המעסיקים לטעויות הפקדה ולבעייתיות הכיסוי הביטוחי, שייתכן וקיימים לאורך שנים - הובילו אותנו לפתח את שירותי הבקרה שלנו.

אנו מציעים למעסיקים - גם לאלו שאינם מנויים על שירותי הדיווח או התפעול שלנו - ליהנות ממניפת שירותים: בקרת אבדן כושר עבודה, בחינת דמי הניהול המשולמים, בקרת יתרות הפיצויים לעובדים וטיפול בהסטוריית ההפקדות, הבוחנת את נכונות ההפקדות ושיוכן התקין לאורך השנים.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון